Hovedside
 
Saker
Spørsmål
Møter
Representantene
Komiteene
Partigruppene
Om Stortinget
English pages


INVITASJON TIL KONKURRANSE OM NY UTSMYKKING AV HOVEDVEGGEN I VANDREHALLEN I 3. ETASJE I STORTINGSBYGNINGEN

Stortinget vedtok 8. februar 2001 å innby til konkurranse om ny hovedutsmykking av vandrehallen i Stortingsbygningen (Innst. S. nr. 105 (2000-2001)). Det er et siktemål at kunstverket skal kunne avdukes i forbindelse med selvstendighetsjubileet i 2005.

Vandrehallen

Stortingets vandrehall er et bruksrom, et kommunikasjonsrom og et monumentalrom. I tillegg er det et av de mest medie-eksponerte rommene i Stortinget.
Rommet er kledd med lys gul teglsten, og det kommer overlys gjennom glasstaket.
Veggen som skal utsmykkes, er ca. 7 m høy og 15 m lang. I dag er veggen utsmykket med Karen Holtsmarks billedvev "Solens gang" i tre felter som er 370 cm høye og hhv. 231, 755 og 231 cm brede. Bak hver del av veven er et akustisk rammefelt. Til den nye utsmykkingen vil feltene kunne tilpasses for eksempel ved at det lages ett stort felt som akustisk bakgrunn for verket. Dette feltet kan imidlertid ikke gå innenfor de ytre rammene for nåværende felt.
Akustiske forhold gjør det nødvendig at kunstverket utformes i lydabsorberende materialer som for eksempel lerret og vev, dvs. ikke i harde materialer som stein, glass og metall. (Tegning av rommet sett ovenfra og riss av den aktuelle veggen, se nederst.)

Konkurransebetingelser

Deltakere
Konkurransen er åpen for alle interesserte. Fem kunstnere er spesielt invitert til å delta:
Håkon Bleken, Sissel Blystad, Jens Johannesen, Tove Pedersen og Dag Thoresen.

Kunstform, motiv og format
Deltakerne står fritt innenfor de rammene som er gitt ovenfor. Motivet bør likevel være tilpasset rommets funksjon og også kunne gi assosiasjoner til det arbeidet som foregår her. Malere står fritt til å utarbeide kartong for vev hvis de ønsker det.

Økonomisk ramme for utførelsen
Den økonomiske rammen for utførelsen av kunstverket settes foreløpig til 2,3 mill. kr. Dette inkluderer kunstnerens eget honorar, materialer, teknisk fremstilling, assuranse, frakt og montering. Endelige forhandlinger om økonomi skjer i forbindelse med kontraktsinngåelse.

Programmateriale
Tegninger og foto av vandrehallen fås ved henvendelse til juryens sekretær. (Det samme er gjengitt nedenfor.) Kunstnere som ønsker å se området før eller under arbeidet med sine forslag, kan kontakte juryens sekretær.

Innleveringsmateriale

  • Tegning, skisse eller modell som visualiserer forslaget, i en målestokk som deltakeren angir tydelig
  • Detalj i naturlig størrelse
  • Materialprøve
  • Beskrivelse av forslaget, materialbruken og intensjonene bak
  • Budsjett og fremdriftsplan for produksjon av verket
  • Ev. annet materiale i tillegg som kunstneren ønsker å levere for å belyse sitt utkast
  • Det er anledning til å levere mer enn ett utkast.


Innlevering
Utkastene skal merkes med motto. Sammen med hvert utkast leveres navneseddel i lukket konvolutt med utkastets motto utenpå.
Utkast sendes til Stortinget v/ juryens sekretær innen 1. oktober 2001. Ved personlig innlevering benyttes Stortingets resepsjon i Akersgaten 21.

Utkast som avviker fra programmet
Utkast som ikke er kommet inn i rett tid, eller som bryter vesentlig med forutsetningene i programmet, kan utelukkes fra bedømmelse.
Ved enstemmig juryvedtak har juryen rett til å foreslå til utførelse utkast som i enkelte deler avviker fra programmet.

Underkjennelse/omkonkurranse
Juryen er ikke forpliktet til å anbefale noen av de innleverte utkastene til utførelse.
Hvis juryen vurderer at det er nødvendig med omkonkurranse, avgjør juryen hvilke av de konkurrerende kunstnerne som skal delta.

Kunngjøring, utstilling og retur
Juryen vurderer de innkomne utkastene og gir råd til Stortingets presidentskap, som tar den endelige beslutningen. Juryen er forpliktet til å gi alle utkastene individuell kritikk.
Den endelige vurderingen forutsettes å foreligge innen utgangen av januar 2002.
Alle godkjente utkast vil bli utstilt i minst én uke sammen med vurderingene.
Når utstillingen er over, blir alle utkastene returnert uten utgifter for deltakerne.

Forsikring av innleverte utkast
Stortinget er økonomisk ansvarlig for skade og tap av utkastene bare så lenge utkastene er under Stortingets ansvar.

Videreføring av seirende utkast
Det er en forutsetning at den som vinner konkurransen, engasjeres til å realisere sitt prosjekt, basert på juryens skriftlige kritikk og konklusjon.

Jury
Følgende jury er oppnevnt til bedømming:

Stortingets president Kirsti Kolle Grøndahl, leder
Stortingsrepresentant Ola T. Lånke
Dr. philos Knut Berg, kunstfaglig medlem oppnevnt av Stortingets presidentskap
Billedkunstner Britt Juul, oppnevnt av Norske Billedkunstnere
Billedkunstner Svein Rønning, oppnevnt av Norske Billedkunstnere

Juryens sekretær er avdelingssjef Inger Lorange Figved, Stortinget, 0026 Oslo,
tlf. 23 31 36 96, e-post inger.figved@stortinget.no.


Stortinget, 14. februar 2001
Kirsti Kolle Grøndahl

Alle bildene nedenfor er samlet i en zip-fil for nedlasting. Filen er på 7.10MB, så nedlastingen kan ta tid. For å kunne pakke ut filene trenger du WinZip.
Last ned bildene

Bilde av vandrehallen Bilde av vandrehallen
Bilde av vandrehallen Bilde av vandrehallen
Bilde av vandrehallen Bilde av vandrehallen
Bilde av vandrehallen Bilde av vandrehallen

Tegning av rommet sett ovenfra.

Riss av den aktuelle veggen


Sist oppdatert 19.02.2001